zapisz się
na zajęcia

Jak się czujesz?

regulamin

 REGULAMIN

I. BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Każdy uczestnik zajęć (w przypadku nieletnich - jego rodzice lub opiekunowie) składa oświadczenie o stanie zdrowia i zapoznaje się z   niniejszym regulaminem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, regulaminu ogólnego pływalni, a w szczególności do                                    stosowania się do niniejszych zakazów: 
  • zakazu biegania na terenie basenu; 
  • zakazu skakania do wody bez wyraźnego polecenia prowadzących zajęcia;
  • zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji - bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu.

          Uczestnicy zajęć nie mogą stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla nich i innych osób znajdujących się w pływalni.

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 1. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 3. Uczestnik kursu podczas zajęć musi mieć odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki.
 4. Za rzeczy pozostawione i niezabezpieczone w szatni Szkoła Pływania „Delfin” nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Uczestnicy zajęć oraz osoby towarzyszące mogą wchodzić do szatni i na część basenową tylko w obuwiu zmiennym i stroju sportowym (koszulce, spodenkach lub stroju kąpielowym). Zajęcia można również  obserwować bez konieczności przebierania się z widowni.
 6. Karnet zajęciowy dla dzieci do lat 6 upoważnia rodzica lub opiekuna do wejścia na basen z dzieckiem.
 7. Rodzice lub opiekunowie dzieci, które ukończyły 6 lat wchodzą na basen tylko po zakupieniu biletu wstępu według aktualnego cennika dla klientów indywidualnych.
 8. Uczestnicy będą wpuszczani do szatni na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć na podstawie aktualnego karnetu.
 9. Uczestnicy, którzy pozostaną na terenie pływalni dłużej niż 75 minut, muszą dokonać dopłaty za czas spędzony na basenie według aktualnego cennika dla klientów indywidualnych.
 10. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.
 11. Informacje dotyczące zmian organizacyjnych i wszelkie aktualności zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej szkoły www.delfin-club.pl
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na najbliższych zajęciach.


III. PŁATNOŚCI I NIEOBECNOŚCI

 1. Po zapisaniu się na zajęcia lub kurs uczestnik wnosi opłatę za zajęcie zaplanowane w danym miesiącu. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2. Lekcje niewykorzystane nie przechodzą na kolejny miesiąc, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności. Dopuszcza się możliwość odrobienia godzin niezaliczonych z powodu dłuższej choroby po wcześniejszym uzgodnieniu i w miarę możliwości organizacyjnych.